OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecná ustanovení (Jsme s Vámi již od roku 2012)

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím - internetový obchod na doméně www.svetovemince.cz  provozovaném obchodní společností Světové mince s.r.o., se sídlem Olomouc – Nová Ulice, Wellnerova 1215/1, PSČ 779 00, IČO: 27780244, DIČ: CZ27780244, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka 29490, na jedné straně a kupujícím na straně druhé.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 sb. občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele, vše v platném znění.

 

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží závazně objednané kupujícím. Rozměry, váha, obsah kovů a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.svetovemince.cz jsou údaji vycházejícími z údajů České národní banky (ČNB), ověřených světových mincoven, bank a dodavatelů. Kupující může před objednáním zboží položit emailem dotaz pro případné ověření nebo doplnění těchto údajů. Obrázky a fotografie zboží jsou ilustrativní (rozdíl může být v odstínu barev – zde záleží na dopadu světla a jeho odraz, či velikosti – snažíme se o náhled na detail mince, apod.), rozhodující je popis zboží.

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží v souladu s popisem uvedeným ve specifikaci k jednotlivým druhům zboží.

Místem doručení zboží je adresa pro doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři kupujícím.

Zasláním závazné objednávky (kliknutím na “ Potvrzuji svou objednávku “ ) kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou součástí uzavřené kupní smlouvy, že s nimi souhlasí a zavazuje se k jejich dodržování.

K uzavření kupní smlouvy je nutné potvrzení objednávky prodávajícím. Toto potvrzení objednávky bude zasláno na emailovou adresu kupujícího nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky.

Prodávající je oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny a podobně - požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. e-mailem nebo telefonicky). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.

Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu za zboží včetně dodacích nákladů (poštovné, balné, pojištění, dobírka) uvedených v potvrzení objednávky.

V cenově náročnějších případech, kdy celková hodnota objednávky je vyšší než 30.000 Kč, si prodávající vyhrazuje právo vyžadovat před odesláním zásilky úhradu finanční zálohy ve výši minimálně 20% z celkové hodnoty objednaného zboží na účet prodávajícího.

Kupující má právo jím odeslanou objednávku stornovat oznámením zaslaným na emailovou adresu prodávajícího info@svetovemince.cz nejpozději do 24 hodin po odeslání objednávky.

Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit nebo odmítnout.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě převisu počtu přijatých objednávek nad výší disponibilních zásob zboží. V případě nemožnosti uspokojení objednávky bude tato informace zaslána kupujícímu.

Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky v případě, že uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné.

Položky, které buď nejsou skladem nebo jsou vyprodány, je možno poptávat formou žádanky. Žádanka není pro zájemce/kupujícího závazná. V případě, že prodávající poptávanou položku zajistí, bude kupujícího (zájemce) neprodleně kontaktovat s cenovou nabídkou. Žádanku je možné kdykoliv odvolat, s výjimkou již oboustranně potvrzené objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli nepříjmout objednávku bez uvedení důvodu. Ve vyjímečných případech může odmítnout i potvrzené objednávky.

 

Výluka a omezení provozu obchodu, softwarová chyba

Vyhrazujeme si právo v případě výpadku serveru nebo softwarové chybě zrušit či odmítnout objednávky, které by nám přinesly ztrátu.

 

Dodací lhůta:

Je naší snahou Vám zboží expedovat v co nejkratší lhůtě. U zboží, které je dostupné na skladě, zajišťujeme dodání od 4 dnů do 30 dnů ode dne potvrzení objednávky. V případech, kdy je v popisu zboží uvedena jiná delší lhůta, platí tato uvedená dodací lhůta.  V případě, že bychom nemohli dodržet výše zmíněné termíny, tak Vás budeme neprodleně kontaktovat a bude Vám navrhnut náhradní termín dodání. Pokud nebudete souhlasit s novým termínem, bude Vaše objednávka stornována.

 

Dopravní podmínky a poštovné:

Objednané zboží zasíláme prostřednictvím České pošty jako cenný balík nebo cenné psaní s dobírkou. Zásilka je vždy pojištěna do plné hodnoty zboží. Zboží je zasláno na adresu uvedenou v objednávce. Poštovné a balné ve výši 120 Kč na objednávku u zboží do 5000 Kč(případně ekvivalent v EUR) včetně DPH. U objednávek nad 5000 Kč (případně ekvivalent v EUR pro Slovensko) je poštovné a balné zdarma. Zboží je za těchto podmínek dodáváno pro Českou republiku a Slovensko.

Cena za dopravu zásilky do zahraničí bude stanovena dle místa destinace a bude řešena individuálně. Tato cena za dopravu zásilky bude vždy obsahovat i pojištění zásilky do plné hodnoty zboží, případně poplatek spojený s provedením úhrady za objednané zboží (bankovní poplatek apod.), pokud není ujednáno jinak.

Zásilky do zahraničí budou zaslány pouze po předchozí úhradě celkové ceny objednávky včetně dopravních a jiných s tím vzniklých nákladů (bankovní poplatky).

 

Poškozená zásilka, kontrola zboží po dodání

Za poškození zásilky během její dopravy k zákazníkovi odpovídá přepravce.

Při převzetí zásilky od zaměstnance České pošty si kupující vždy zkontroluje, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození obalu, je kupující povinen oznámit toto zjištění přepravci a požadovat po něm sepsání protokolu o poškození. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Dále je kupující povinen zjištění o poškození bezodkladně oznámit prodávajícímu na tel. +420 702 055 542 nebo na e-mail info@svetovemince.cz,

Potvrzením převzetí zásilky zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že obal zásilky byl neporušen.

V případě, že obal zásilky při převzetí zásilky není poškozen ani zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození, kupující ihned překontroluje obsah zásilky. Pokud je po rozbalení zjištěno poškození předmětu v zásilce, kupující tuto skutečnost neprodleně (nejpozději následující den po doručení )  

reklamuje u příslušného přepravce a sepíše s ním protokol o poškození, pořídí fotografii poškozeného zboží. Jednu kopii protokolu si ponechá. Dále kupující toto zjištění oznámí neprodleně prodávajícímu (telefonicky na +420 702 055 542, e-mailem na info@svetovemince.cz) a zašle mu kopii reklamačního protokolu sepsaného s příslušným přepravcem včetně fotografie. Kupující bere na vědomí, že nedodržení výše uvedeného postupu, především neodmítnutí převzetí poškozené zásilky nebo nedodržení lhůt pro reklamaci pro případ poškození obsahu zásilky má za následek neuznání reklamace přepravcem se všemi důsledky vyplývajícími z toho pro kupujícího.

 

Reklamace zboží 

Kupující podá reklamaci písemně, a to zasláním na adresu sídla společnosti nebo e-mailem na info@svetovemince.cz  Reklamované zboží musí být dodáno zasláním na adresu sídla společnosti. Dopravu hradí kupující. Při uplatnění reklamace zasláním je nutné zaslat zásilku ve formě cenného psaní, cenného balíku, nikoliv dobírkou (zboží zaslané dobírkou nebude převzato). Doporučuje se zásilku pojistit na plnou hodnotu.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury a zejména podrobný popis zjištěné závady. Dále kupující uvede zvolený zákonný požadavek na řešení reklamace. Pokud kupující neuvede při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na vyřízení, zvolí prodávající zákonné řešení reklamace dle svého uvážení, přičemž kupující bude o způsobu reklamace informován.

O způsobu vyřízení reklamace rozhodne prodávající nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou nebo telefonicky. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Reklamace se nevztahuje na vady zboží způsobené neodborným zacházením, neodborným používáním, neodborným uskladněním, mechanickým poškozením a opotřebením, jakož i na vady způsobené vodou, ohněm, užíváním zboží k jinému účelu, než ke kterému je určeno.

Kupující bere na vědomí, že mince a medaile mohou být znehodnoceny i pouhým nešetrným dotykem, pádem, nevhodným zacházením nebo uložením jinak než je obvyklé. Prodávající doporučuje nevyjímat je z obalu a pracovat s nimi s maximální opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození a tím i znehodnocení.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a zároveň prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně s výjimkou případu opakované bezdůvodné reklamace, kdy by se dalo dovozovat, že jde o zneužití práv.

Na průběh reklamace se může kupující dotázat telefonicky,  poštou nebo e-mailem.

 

Právo provozovatele na odstoupení od smlouvy

Provozovatel e-shopu má právo odstoupit od smlouvy do okamžiku odeslání zásilky, a to kvůli nedostupnosti zboží, či výrazné změně jeho ceny. V takovém případě však bude kontaktovat zákazníka  a pokusí se dohodnout na dalším postupu v řešení nastalé situace.

 

Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy

Internetový obchod www.svetovemince.cz Vám poskytuje garanci 21 dní na vrácení zboží bez udání důvodů.

Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, zašlete předmět objednávky formou cenného psaní nebo cenného balíku pojištěného na plnou hodnotu (nikoliv dobírkou) na adresu sídla společnosti. Zboží zaslané formou dobírky nebude prodávajícím přijato. Zboží nesmí nést známky používání či poškození, musí být kompletní včetně originálu faktury, veškeré původní dokumentace a původního obalu. Náklady na odeslání hradí kupující. O využití této garance nás musíte předem informovat. Oznámení o využití garance nám zašlete písemně na náš e-mail info@svetovemince.cz společně s číslem účtu, na který budete chtít zaslat vrácené peníze a zásilku zašlete na adresu sídla společnosti. Odstoupení od kupní smlouvy musí být písemné a musí být doručeno, do 21 dnů od převzetí předmětu objednávky, prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, má provozovatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.  Provozovatel tyto náklady vyčíslí, sdělí kupujícímu a je oprávněn je započíst na svůj závazek vrátit kupujícímu kupní cenu.
Vyrovnání proběhne bankovním převodem čí výměnou zboží za výrobek odpovídající hodnoty; vše po vzájemné dohodě mezi zákazníkem a provozovatelem.

 

Cena a platba

Ceny uvedené na internetových stránkách www.svetovemince.cz jsou platné v okamžiku objednání zboží. Uvedené ceny jsou konečné, včetně DPH.

Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změn cen na finančních trzích, změn směnného kurzu české koruny, výrazné inflaci, při změnách cenových podmínek dodavatelů zboží a v obdobných případech.

Cena nevydaných mincí a medailí je stanovena na základě očekávaných cen mincí. Dojde-li ke zvýšení cen ze strany ČNB případně jiného emitenta a kupující již hradil cenu ve výši předpokládané prodejní ceny, vyhrazuje si prodávající právo účtovat před dodáním zboží vzniklý rozdíl. V případě, že kupující navýšení ceny nebude akceptovat, má právo na vrácení plné výše již zaplacené částky předplatného dohodnutým způsobem.

V případě platby předem je kupní cena považována za uhrazenou po připsání celé částky kupní ceny objednaného zboží včetně dodacích nákladů na účet prodávajícího. Kupující je povinen při platbě předem uhradit celkovou cenu objednávky nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení procesu objednávky (tj. obdržení potvrzené objednávky). Po marném uplynutí této lhůty bude objednávka prodávajícím bez náhrady zrušena.

V případě platby na dobírku bude kupní cena považována za uhrazenou uhrazením celé částky kupní ceny objednaného zboží včetně dodacích nákladů v hotovosti pracovníkovi České pošty .

V případě stornování objednávky kupujícím po předání zboží přepravní firmě má prodávající právo po kupujícím požadovat úhradu nákladů spojených s balným a náklady za přepravu zboží, pokud není ujednáno jinak. Kupující má povinnost tyto náklady uhradit do 15 dnů od doručení oznámení o vyčíslení nákladů ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako účetní (daňový) doklad.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

Ochrana osobních údajů zákazníka

Společnost dodržuje všechna zákonná  ustanoveními o ochraně osobních údajů. Podrobné informace naleznete v samostatném oddílu „Ochrana osobních údajů“ (zde).

Kontaktní informace prodávajícího

Prodávajicího lze písemně kontaktovat na níže uvedené adrese:

Světové mince s.r.o.

Wellnerova 1215/1

Olomouc, PSČ 779 00

Email: info@svetovemince.cz

Telefon: +420 702 055 542

Bankovní spojení: 253387477/0300ČSOB a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Zahraniční platby: Číslo účtu: 253387477/0300 (platba v CZK) / IBAN: CZ64 0300 0000 0002 5338 7477 / SWIFT (BIC):CEKOCZPP

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem a souvisejícími předpisy.
    1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
    2. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek
    3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 25.5.2018.

 

Termín poslední aktualizace obchodních podmínek: 25.5.2018

Vyhledat

Obsah košíku  

Žádné položky

Doprava 0 Kč
Celkem 0 Kč

Obsah košíku Platba