Ochrana osobních údajů

Společnost SVĚTOVÉ MINCE s.r.o. se sídlem Wellnerova 1215/1, 779 00 Olomouc, IČO: 27780244, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou 29490, oddíl C (dále jen „společnost“) si velmi váží důvěry našich zákazníků a klade velký důraz na ochranu údajů, které získává provozováním e-shopu na webové stránce www.svetovemince.cz.

Společnost zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, kterými jsou zejména:

  • Zákon o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb.,
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 (dále jen „Nařízení“)
  • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, případně v souladu s dalšími právními předpisy

Proč zpracováváme osobní údaje

Bez práce s osobními zejména kontaktními údaji se naše činnost neobejde. Naše interní metodika a informační systém zaručují, že s osobními údaji nakládáme způsobem, který daná legislativa požaduje, a dodržujeme veškeré zákonem předepsané zásady v souvislosti s jejich zpracováním.

Osobní údaje, účel a zákonnost jejich zpracování

1. Zpracování protokolových souborů

1.1. V rámci přístupu na své webové stránky společnost zpracovává protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

1.2. Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány maximálně po dobu 6 měsíců od návštěvy webové stránky.

1.3. Společnost zpracovává následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

- webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti navštívil;
- IP-adresa;
- datum přístupu a doba přístupu;
- případný dotaz návštěvníka;
- kód odpovědi http;
- přenášené skupiny dat;
- údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

2. Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních novinek

2.1. Nový zájemce/neklient: V případě zájmu návštěvníka o zasílání obchodních nabídek, bude společnost za tímto účelem zpracovávat jeho e-mailovou adresu, kterou návštěvník uvede do formuláře „Přihlášení/odhlášení odběru novinek“ na našich internetových stránkách. K odběru se také může přihlásit zasláním e-mailu na adresu info@svetovemince.cz nebo na informační lince společnosti. Následně návštěvník obdrží oznamovací e-mail o provedené registraci. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to odhlášením v příslušném formuláři na našich internetových stránkách (Přihlášení/odhlášení odběru novinek), zasláním e-mailu na adresu info@svetovemince.cz, telefonicky nebo přímo v odkaze v e-mailu s nabídkou.

2.2. Stávající zákazník/klient: Stávající zákazník může být rovněž e-mailem informován o nejnovějších produktech v naší nabídce. Zpracování e-mailových adres pro účely přímého marketingu lze totiž považovat za zpracování prováděné v oprávněném zájmu společnosti. V tomto případě ale může zákazník proti takovému zpracování kdykoliv vznést námitku a vyjádřit své přání tyto novinky dále nedostávat. V takovém případě jeho přáním vyhovíme. Svou námitku a přání obchodní nabídky nedostávat může zákazník uplatnit kdykoliv zasláním e-mailu na adresu info@svetovemince.cz, telefonicky nebo přímo v odkaze v e-mailu s nabídkou.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s registrací a koupí zboží

3.1. V případě registrace a nákupu zboží  u naší společnosti bude společnost zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v tomto rozsahu:

- Jméno a příjmení 
- Adresu pro fakturaci a dodání zboží
- Telefonické spojení 
- Elektronickou adresu (e-mail)
- Pokud je fyzická osoba podnikatel, tak i jeho DIČ/IČ

3.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, fakturace/platby objednaného zboží a jeho dodání (zákonným podkladem zpracování osobních údajů je zde plnění smlouvy), přímého marketingu a za účelem ochrany svých práv a chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv (zákonným podkladem je zde ochrana oprávněných zájmů společnosti). V neposlední řadě společnost některé tyto údaje zpracovává za účelem plnění svých právních povinností vůči vybraným orgánům státní správy (např. finanční úřady apod.)

3.3. Společnost bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

3.4. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, název společnosti, e-mail, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci, kterým je Česká pošta, s. p.

4. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy

4.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy na zakoupené zboží bude společnost zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede v případě odstoupení od kupní smlouvy. Tyto poskytnuté osobní údaje bude společnost zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů společnosti). Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

5. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

5.1. Společnost si velmi váží svých zákazníků, a proto zřídila zákaznickou linku 702055542. Prostřednictvím této zákaznické linky se mohou zákazníci a další osoby na společnost obracet se svými dotazy a požadavky. Kromě telefonní linky mohou využít i elektronickou adresu info@svetovemince.cz.
5.2. Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti bude společnost zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

5.3. Pokud bude prostřednictvím zákaznické linky společnosti uplatněna reklamace, bude společnost zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti reklamaci vyřídit.

6. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

6.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek používá společnost na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

6.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.


6.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, případně instalací pluginu do prohlížeče.

6.4. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů společnost používá základní verzi Google Analytics.


6.5. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

 6.6. V rámci služby Google Analytics využívá naše společnost i související reklamní funkce poskytované Google, vč. Služby Google AD Words.

7. Zpracování osobních údajů v případě škodních událostí

7.1. Ačkoliv se společnost snaží takovým situacím předcházet a v co možná nejvyšší míře je omezit, může v určitých případech dojít k situacím, kdy může v souvislosti s prodejem zboží vzniknout zákazníkům společnosti určitá škoda


7.2. V takové souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších se škodní událostí spojených osob, a to v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodní události a ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti pro případ možného vzniku sporu z takovéto škodní události. Od toho se odvíjí též doba zpracování osobních údajů pro tyto účely, která odpovídá době, po kterou společnost může v této souvislosti osobní údaje potřebovat a kdy hrozí možnost vzniku sporu ohledně vzniklé škody. Společnost k vyřízení těchto událostí poskytuje nezbytné osobní údaje spolupracující pojišťovně.

8. Práva spojená s ochranou osobních údajů

8.1. Subjekt údajů, jehož osobní údaje společnost zpracovává má při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů:

- Právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě    žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost zpracovává.
- Právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů
- Právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů
- Právo na omezení zpracování jejich osobních údajů
- Právo vznést námitku proti zpracování
- Právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů

8.2. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost zpracovává, uplatnit na elektronické adrese společnosti info@svetovemince.cz nebo na informační telefonní lince.

8.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost zpracovává, se v případě sporu mohou se svojí stížností obrátit také na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze. 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné od 25.5.2018

Vyhledat

Obsah košíku  

Žádné položky

Doprava 0 Kč
Celkem 0 Kč

Obsah košíku Platba